شورای انفورماتیک

  صورتجلسات شورای انفورماتیک

  صورتجلسات شورای انفورماتیک

  اسناد
  عنوان توضیح دانلود
  یازدهمین صورتجلسه شورا دانلود (126.3k)
  دهمین صورتجلسه شورا دانلود (138.4k)
  نهمین صورتجلسه شورا دانلود (137.2k)
  هشتمین صورتجلسه شورا دانلود (872.0k)
  هفتمین صورتجلسه شورا دانلود (152.6k)
  ششمین صورتجلسه شورا دانلود (160.8k)
  پنجمین صورتجلسه شورا دانلود (626.4k)