مدیرفناوری اطلاعات دانشگاه

 محمد جواد رشتی 

مرتبه علمی : استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناسی : مهندسی کامپیوتر -سخت افزار

کارشناسی ارشد : معماری کامپیوتر

دکتری : سیستم های پردازش سریع و شبکه های پرسرعت

پست الکترونیکی :mohammad.rashti@scu.ac.ir

صفحه شخصی:https://eng.scu.ac.ir/~mrashti