دفترچه تلفن مدیر امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

شماره های تماس با مدیریت فناوری اطلاعات

آدرس : خوزستان -اهواز - بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران - سازمان مرکزی - طبقه همکف - مدیریت فناوری اطلاعات 

شماره های تماس :33226669 - 33226666 061 

نمابر : 33226668 061

کدپستی : 

پست الکترونیکی : it@scu.ac.ir