کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات

 

نام ونام خانوادگی

تلفن تماس

پست الکترونیکی

مسوولیت

آدرس صفحه شخصی

آرمیتا ابرغویی

2500

a.abarghoue@scu.ac.ir

پورتال دانشگاه

 

مسعود حقی

2500

hagheimasoud@yahoo.com

سرپرست مخابرات

 

کبری فرشیدی

2500

farshidi.k@scu.ac.ir

سامانه ها

 

مژگان مفتخر

2500

m.moftakhar@scu.ac.ir

پورتال دانشگاه

 

عباس هرمزی

2500

hormozi@scu.ac.ir

شبکه و زیرساخت

 

نوشین هرمزی نژاد

2500

n.hormozinezhad@scu.ac.ir

رئیس اداره نرم افزار

https://it.scu.ac.ir/n.hormozinezhad

محمد زهیری راد

2500

zahiri.m@scu.ac.ir

شبکه و حساب کاربری

 

 

 

 

برای تقاضای کلیه خدمات فناوری اطلاعات در سامانه helpdesk.scu.ac.ir ثبت تقاضا نمایید .و در صورت لزوم با شماره 2500تماس بگیرید .