کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات

 

نام ونام خانوادگی          

تلفن تماس          

پست الکترونیکی                               

مسوولیت                       

آرمیتا ابرغویی

2500

a.abarghoue@scu.ac.ir

 پورتال دانشگاه

مسعود حقی

2500

hagheimasoud@yahoo.com

 سرپرست مخابرات

کبری فرشیدی

2500

            farshidi.k@scu.ac.ir  سامانه ها

مژگان مفتخر

2500

m.moftakhar@scu.ac.ir

 پورتال دانشگاه

عباس هرمزی

2500

hormozi@scu.ac.ir

 شبکه و زیرساخت

نوشین هرمزی نژاد

2500

n.hormozinezhad@scu.ac.ir

 ایمیل و  سامانه ها

محمد زهیری راد 2500 zahiri.m@scu.ac.ir  شبکه و حساب کاربری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تقاضای کلیه خدمات فناوری اطلاعات در سامانه helpdesk.scu.ac.ir ثبت تقاضا نمایید .و در صورت لزوم با شماره 2500تماس بگیرید .