کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات

 

نام ونام خانوادگی

تلفن تماس

پست الکترونیکی

مسوولیت

آدرس صفحه شخصی

آرمیتا ابرغویی

2500

a.abarghoue@scu.ac.ir

پورتال دانشگاه

https://it.scu.ac.ir/abarghouei

مسعود حقی

2500

hagheimasoud@yahoo.com

سرپرست مخابرات

 

کبری فرشیدی

2500

k.farshidi@scu.ac.ir

سامانه ها

 

مژگان مفتخر

2500

m.moftakhar@scu.ac.ir

پورتال دانشگاه

https://it.scu.ac.ir/moftakhar

عباس هرمزی

2500

hormozi@scu.ac.ir

شبکه و زیرساخت

 

نوشین هرمزی نژاد

2500

n.hormozinezhad@scu.ac.ir

رئیس اداره نرم افزار

https://it.scu.ac.ir/n.hormozinezhad

محمد زهیری راد

2500

zahiri.m@scu.ac.ir

شبکه و حساب کاربری

 

مسعود پیرانی 2500      
زینب منتظری 2500      
مجید قائد امینی 2500      
 

 

 

برای تقاضای کلیه خدمات فناوری اطلاعات در سامانه helpdesk.scu.ac.ir ثبت تقاضا نمایید .و در صورت لزوم با شماره 2500تماس بگیرید .