نمایش اسناد و رسانه‌ها

صورتجلسات شورای انفورماتیک

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شانزدهمین صورتجلسه شورا دانلود (72.3k)
پانزدهمین صورتجلسه شورا دانلود (106.3k)
چهاردهمین صورتجلسه شورا دانلود (324.7k)
سیزدهمین صورتجلسه شورا دانلود (767.9k)
دوازدهمین صورتجلسه شورا دانلود (130.7k)
یازدهمین صورتجلسه شورا دانلود (126.3k)
دهمین صورتجلسه شورا دانلود (138.4k)
هشتمین صورتجلسه شورا دانلود (872.0k)
هفتمین صورتجلسه شورا دانلود (152.6k)
نهمین صورتجلسه شورا دانلود (137.2k)
ششمین صورتجلسه شورا دانلود (160.8k)
پنجمین صورتجلسه شورا دانلود (626.4k)