توضیحات

دانشجویان گرامی جهت تکمیل فرم به موارد زیر دقت کنید :  

 1- Email ID  خود را بصورت  اول نام - نام خانوادگی  مانند  b-ahmadi@stu.scu.ac.ir انتخاب نمایید.

2- در قسمت بارگزاری مدارک یا از تصویر کارت دانشجویی معتبر ویا از تصویر برگه انتخاب واحد استفاده شود .

 

فرم پست الکترونیکی دانشجویان

Text to Identify