توضیحات

کاربران گرامی

*  چنانچه هیات علمی می باشید Email ID خود را اول نام.نام خانوادگی مانند a.ahmadi@scu.ac.ir و چنانچه کارمند می باشید Email ID خود را نام خانوادگی.اول نام مانند ahmadi.a@scu.ac.ir انتخاب نمایید.
*  همچنین در قسمت Employment Contract آخرین حکم کارگزینی خود را پیوست نمایید.

فرم پست الکترونیکی اعضای هیات علمی

Text to Identify