تعمیر، نگهداری و بهسازی مرکز مخابرات

تعمیر، نگهداری و بهسازی مرکز مخابرات


تعمیر، نگهداری و بهسازی مرکز مخابرات

 

 

فاز اول تعمیر، نگهداری و بهسازی مرکز مخابرات و بستر سازی جهت نصب سیستم Voip با انجام عملیاتی چون زیر سازی ، حفر چاه و ایجاد سیستم ارت جدید ،گردگیری و تمیز کاری کلیه دستگاهها ،و نیز تعمیر برخی تجهیزات مرکز تلفن ، طی سه روز گذشته انجام شد .ان شا لله فاز دوم و پایانی عملیات ، شامل نصب MDF ، جایگذاری تجهیزات Voip ،پیکر بندی و اتصال سیستم ها به یکدیگر ، و راه اندازی کل سیستم جدید در روزهای آتی انجام خواهد شد .