برگزاری مصاحبه‌ی عملی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی دانشگاه در مدیریت فناوری اطلاعات

برگزاری مصاحبه‌ی عملی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی دانشگاه در مدیریت فناوری اطلاعات


برگزاری مصاحبه‌ی عملی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی دانشگاه در مدیریت فناوری اطلاعات

برگزاری مصاحبه‌ی عملی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی دانشگاه    از تاریخ  1400/07/27 در محل مدیریت فناوری اطلاعات با همکاری اساتید گروه کامپیوتر در حال برگزاری می باشد.