بارگزاری شماره تلفنهای جدید دانشگاه

بارگزاری شماره تلفنهای جدید دانشگاه


بارگزاری شماره تلفنهای جدید دانشگاه

به اطلاع می رساند شماره تلفن های مستقیم جدید دانشگاه  به ترتیب وصل شدن در حال بارگزاری بر روی سایت دانشگاه می باشند . 

 

آدرس کوتاه :