پشتیبانی و به روز رسانی پورتال دانشگاه توسط مرکز مدیریت فناوری اطلاعات صورت می گیرد.

پشتیبانی و به روز رسانی پورتال دانشگاه توسط مرکز مدیریت فناوری اطلاعات صورت می گیرد.


پشتیبانی و به روز رسانی پورتال دانشگاه توسط مرکز مدیریت فناوری اطلاعات صورت می گیرد.