راهنمای ایجاد صفحه شخصی اساتیددر پرتال دانشگاهی

راهنمای ایجاد صفحه شخصی اساتیددر پرتال دانشگاهی

 

 

 

 

 

اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از این پس  می توانید با استفاده از راهنمای صفحه شخصی اساتید فایل های دروس خود را بر روی پرتال بارگزاری نمایید.