پشتیبانی از کلیه سامانه ها در مرکز مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه صورت می گیرد .

پشتیبانی از کلیه سامانه ها در مرکز مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه صورت می گیرد .


پشتیبانی از کلیه سامانه ها در مرکز مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه صورت می گیرد .