راه اندازی سایت دانش آموختگان دانشگاه

راه اندازی سایت دانش آموختگان دانشگاه


راه اندازی سایت دانش آموختگان دانشگاه

 

 

همزمان با دومین مجمع دانش آموختگان دانشگاه سایت انجمن دانش آموختگان با همت مدیریت فناوری اطلاعات و دانشجویان گروه کامپیوتر راه اندازی شد . دانش آموختگان دانشگاه می توانند جهت ثبت نام و عضویت به alumni.scu.ac.ir مراجعه نمایند .