دستگاه ذخیره ساز جدید

دستگاه ذخیره ساز جدید


دستگاه ذخیره ساز جدید

به همت نیروهای مرکز فناوری اطلاعات و نیروهای پشتیبان مرکز داده، و با هدف افزایش ظرفیت ذخیره سازی داده های مرکز، امروز یک دستگاه ذخیره ساز جدید به مرکز داده دانشگاه افزوده شد.