جلسه کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات با معاون محترم پژوهشی

جلسه کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات با معاون محترم پژوهشی

در این جلسه صمیمانه که به بررسی مسایل و مشکلات مرکز فناوری اطلاعات اختصاص داشت، آقای دکتر حقیقی ضمن تاکید بر اهمیت حیاتی فعالیتهای مرکز برای کارکرد مستمر دانشگاه، به بررسی و ارایه راه حلهایی برای مشکلات و کمبودهای مطرح شده پرداختند.