جلسه کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات با معاون محترم پژوهشی

جلسه کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات با معاون محترم پژوهشی


جلسه کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات با معاون محترم پژوهشی

در این جلسه صمیمانه که به بررسی مسایل و مشکلات مرکز فناوری اطلاعات اختصاص داشت، آقای دکتر حقیقی ضمن تاکید بر اهمیت حیاتی فعالیتهای مرکز برای کارکرد مستمر دانشگاه، به بررسی و ارایه راه حلهایی برای مشکلات و کمبودهای مطرح شده پرداختند.