توسعه و پشتیبانی از زیر ساخت شبکه دانشگاه در مرکز مدیریت فناوری اطلاعات صورت می گیرد .

توسعه و پشتیبانی از زیر ساخت شبکه دانشگاه در مرکز مدیریت فناوری اطلاعات صورت می گیرد .


توسعه و پشتیبانی از زیر ساخت شبکه دانشگاه در مرکز مدیریت فناوری اطلاعات صورت می گیرد .