تورمجازی وسرود دانشگاه

تورمجازی وسرود دانشگاه

 
 
 
 تور مجازی و سرود دانشگاه شهید چمران اهواز در قسمت در باره ی دانشگاه جهت بازدید بر روی پرتال دانشگاه فعال گردیده است .