برگزاری کارگاه آموزشی پورتال جدید دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی پورتال جدید دانشگاه


برگزاری کارگاه آموزشی پورتال جدید دانشگاه

کارگاه آموزشی  پورتال جدید دانشگاه جهت استفاده و بهره برداری در تاریخ های 23و 24 اردیبهشت 97 در محل دانشکده مهندسی برگزار  شد . این کارگاه جهت آشنایی مسئولین سایت دانشکده و راهبران واحدها جهت استفاده از سایت جدید دانشگاه برگزار شد .