کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات

 

نام ونام خانوادگی          

تلفن تماس          

پست الکترونیکی                               

واحد                          

آرمیتا ابرغویی

2060

a.abarghoue@scu.ac.ir

پورتال وحساب کاربری

مسعود حقی

2050

hagheimasoud@yahoo.com

سرپرست مخابرات

عاطفه حقیقت خواه

2069

haghighatkhah.a@scu.ac.ir

آنتی ویروس دانشگاه

کبری فرشیدی

2066

            farshidi.k@scu.ac.ir شبکه و زیرساخت

مژگان مفتخر

2062

m.moftakhar@scu.ac.ir

شبکه و زیرساخت

عباس هرمزی

2068

hormozi@scu.ac.ir

شبکه و زیرساخت

نوشین هرمزی نژاد

2067

n.hormozinezhad@scu.ac.ir

ایمیل دانشگاه

محمد زهیری راد 2063 zahiri.m@scu.ac.ir شبکه و زیر ساخت