آیین نامه ها

آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود

راهنماها

راهنماها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای اتصال VPN دانلود (1,305.7k)
راهنمای استفاده از حساب کاربری اینترنت دانلود (552.9k)
IIS7 دانلود (294.2k)
راهنمای آموزش صفحات شخصی اساتید دانلود (707.1k)