آیین نامه ها

آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود

راهنماها

راهنماها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای آموزش طرح درس 1 دانلود (839.8k)
راهنمای اتصال VPN دانلود (1,305.7k)
راهنمای استفاده از حساب کاربری اینترنت دانلود (552.9k)
IIS7 دانلود (294.2k)
راهنمای آموزش صفحات شخصی اساتید دانلود (707.1k)